2012/10/28

EN

Marumi wo obita tentai da.
Korogatte antei suru.