2012/10/13

MM

Minato Mirai chiku ha bakabakashii fuukei.
Tetsukazu no noppara ni kyodai kousou mansion.
Kaze. Kusa no nami.