2012/11/17

Sen

Sen no shuugou.
Acchi he ittari, kocchi he ittari.
Surudoku nattari, maaruku nattari.