2013/06/27

AIR

Tsuyu rashikaranu nukeru sora desu.
Takai kumo. Hikui kumo.

(Kaeri michi nite)