2013/07/07

End of the "Tsuyu" Season

Kotoshi mo nagai natsu ga hajimaru ze.