2013/11/24

Flyer

Irai wo ukete Flyer!!

Pop de colorful de surudoi.
Sonna chuumon wo ukete sakusei.
Kaishin no dekibae.
The Velvet Underground heno ommage mo fukumi tsutsu.

2014.1.10 BUSHBASH
Zehi.

(Goupil ha denai yo)